ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 02.07.2020

  H ΟΤΔ της Αναπτυξιακής Φλώρινας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. έπειτα από την
ολοκλήρωση του συνόλου των διαδικασιών ανακοινώνει την υπογραφή των
Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων Δημοσίων Παρεμβάσεων της Π.Ε. Φλώρινας,
CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020 και τον οριστικό πίνακα των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης των Αιτήσεων Στήριξης που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της 1ης
Προκήρυξης της Υποδράσης 19.2 για Έργα Δημοσίου Χαρακτήρα του ΠΑΑ 2014-
2020.

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 02.07.20 Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων Δημοσίων CLLD_LEADER
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΦΛΩ