Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ:
 1. Π.Ε. Πολιτικό ή Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό
 2. Π.Ε. Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό
 3. Π.Ε. Πολιτικό ή Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό
 4. Π.Ε. Πολιτικό ή Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό
 5. Π.Ε. Πολιτικό ή Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό


Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ:
 1. ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟ
 2. ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟ
 3. ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Τρίτη, 1 Αυγούστου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ :
 1. Αρχιτέκτονα Μηχανικό Π.Ε. για την   εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Προκαταρτικές εργασίες για την διενέργεια Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού της μελέτης ανέγερσης κτιρίου πολιτιστικών χρήσεων στο οικόπεδο της ΜΑΝΤΡΑΣ στην είσοδο της πόλης και εντός σχεδίου πόλης περιοχή Φλώρινας ».
 2. Αρχιτέκτονα Μηχανικό Π.Ε. για την  Προετοιμασία φακέλων σύμβασης μελετών και διαδικασιών Αδειοδότησης για την ωρίμανση το έργου ανάπλαση της εισόδου της πόλης της Φλώρινας.
 3. Π.Ε. Ιχθυολόγου για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Καταγραφή και ψηφιακή αποτύπωση αλιευτικών πεδίων και αλιευμάτων, σε έξι φυσικές λίμνες της Περιφερειακής ενότητας Φλώρινας για την ορθολογική διαχείριση τους στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής ».


Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΥΣ Π.Ε. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ:
 1. Διαχειριστικές μελέτες Δημοτικών δασών το φυσικό αντικείμενο αφορά την εκπόνηση διαχειριστικών μελετών Δασών (Φανού και Κλειδιού) συμπεριλαμβανομένου και των τευχών ( ΣΑΥ,ΦΑΥ).
 2. Διαχειριστικές μελέτες Δημοτικών δασών το φυσικό αντικείμενο αφορά την εκπόνηση διαχειριστικών μελετών Δασών (Ξινού νερού και Ασπρογείων) συμπεριλαμβανομένου και των τευχών (ΣΑΥ,ΦΑΥ).
 3. Επικαιροποίηση μελέτης αντικατάστασης Αρδευτικού Λιμνοχωρίου Αμυνταίου.


Δευτέρα 19, Ιουνίου, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ :
Οικονομολόγο ΠΕΤρίτη 16, Μαίου, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ :

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΤΑΜΗΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝ.ΦΛΩ. Α.Ε. ΟΤΑ

Παρασκευή, 12 Μαιού 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ:
 1. Γεωπόνος ΤΕ
 2. Γεωπόνος ΠΕ
 3. Γεωπόνος ΠΕ


Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΠΟΛΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Π.Ε. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ:
 1. Μελέτη Αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αμυνταίου
 2. Τοπογραφική Μελέτη Αγροτικής οδοποιίας Βεγόρας
 3. Μελέτη Αγροτική οδοποιίας Βεγόρας
 4. Μετάπτωση πράξης εφαρμογής Φιλώτα στο Κτηματολόγιο
 5. Μετάπτωση πράξης εφαρμογής Πεδινού στο Κτηματολόγιο


Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΠΟΛΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Π.Ε. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ:
 1. Μελέτη ανάπλασης κ.χ. Λεχόβου
 2. Μετατροπή υπόβαθρου πράξης εφαρμογής Φιλώτα από ΤΜ3 σε ΕΓΣΑ87
 3. Μελέτη ανάπλασης κ.χ. ΚέλληςΔευτέρα, 24 Οκτωβρίου
2022

   Διακήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με δυνατότητα υποβολής τμηματικών προσφορών ανά ομάδα υπηρεσιών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά όπως αυτή θα προκύψει βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την ανάδειξη αναδόχου/-ων για τις «Υπηρεσίες επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση των παραδοτέων 1.1.2, 1.2.3, 3.2.1, 3.2.3, 4.2.2, 4.2.3 και 4.2.4» (ΤΜΗΜΑ 1) και τις «Υπηρεσίες δημοσιότητας και επικοινωνίας για την υλοποίηση των παραδοτέων 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 & 2.2.5» (ΤΜΗΜΑ 2) στο πλαίσιο της Πράξης “ Creative Opportunities in Tourism” με ακρωνύμιο “ COunT” που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε. Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα - Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020»

Προκήρυξη-ΑΔΑ 
Διακήρυξη_ΑΔΑΜ  
Υπόδειγμα-Οικ.Προσφοράς-Τμήμα1
Υπόδειγμα-Οικ.Προσφοράς-Τμήμα

Espd-request-v2


Τρίτη 18, Οκτωβρίου, 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ:

1. Ειδική οικολογική αξιολόγηση του έργου με τίτλο διαμόρφωση εδαφών και πλήρωση ορύγματος για την καλλιεργητική χρήση σε παλαιό εγκαταλελειμμένο λιγνιτωρυχείο στη τ.κ. Βεγόρας του Δήμου Αμυνταίου.
2. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου με τίτλο διαμόρφωση εδαφών και πλήρωση ορύγματος για την καλλιεργητική χρήση σε παλαιό εγκαταλελειμμένο λιγνιτωρυχείο στη τ.κ. Βεγόρας του Δήμου Αμυνταίου.
3. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου βελτίωση οδοποιίας Κέλλης – Αγίου Αθανασίου» και «Ειδική οικολογική αξιολόγηση του έργου με τίτλο βελτίωση οδοποιίας Κέλλης – Αγίου Αθανασίου.
4. Ειδική οικολογική αξιολόγηση για την ΣΜΠΕ του τοπικού ρυμοτομικού της «ΜΠΑΝΙΑ».

Δευτέρα 3, Οκτωβρίου, 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ:

 1. Τ.Ε Mηχανικό πολιτικών έργων υποδομής για  την εκπόνηση υδραυλικής μελέτης Τ.Κ. Σκλήθρου.

 2. Τ.Ε. Μηχανικό δομικών έργων για την εκπόνηση υδραυλικής μελέτης Τ.Κ. Πετρών.

 3. Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Πέμπτη 29, Σεπτεμβρίου, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΠΟΛΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Π.Ε. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ:

             1. Βελτίωση της λειτουργίας της γέφυρας έξω απο τον οικισμό Μαρίνας σε συνδυασμό με το οδικό δίκτυο της περιοχής για την αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων.
             2. Βελτίωση της λειτουργίας της γέφυρας Νεοχωρακίου σε συνδυασμό με το οδικό δίκτυο της περιοχής για την αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων.
             3. Ανάλυση των προβλημάτων 4 γεφυρών της Π.Ε. Φλώρινας Τεχνική πρόταση για τον έλεγχο και την επιβεβαίωση της στατικής επάρκειας. 
             4. Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης, έλεγχος στατικής επάρκειας και πρόταση εξασφάλισης λειτουργικής επάρκειας σε επίπεδο οριστικής μελέτης «Γέφυρας της επαρχιακής οδού 20 έξω από τα Ασπρόγεια.

Πέμπτη 29, Σεπτεμβρίου, 2022Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: “Creative Opportunities in Tourism” και με ακρωνύμιο “COunT”

Πρόσκληση
Παράρτημα 3
Παράρτημα 4
Παράρτημα 5 
Παράρτημα 6    Πέμπτη 28, Ιουλίου, 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ :
 1. ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
 2. ΑΓΡΟΝΟΜΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟ Π.Ε.
 3. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ  Π.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Δευτέρα  6, Ιουνίου, 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΠΟΛΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Π.Ε. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ:
 1. Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης, έλεγχος στατικής επάρκειας και πρόταση εξασφάλισης λειτουργικής επάρκειας σε επίπεδο οριστικής μελέτης γέφυρας επί της Επ.0.20, στα όρια Τ.Κ. Λεχόβου στην έξοδο προς Π.Ε. Καστοριάς.

 2. Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης, έλεγχος στατικής επάρκειας και πρόταση εξασφάλισης λειτουργικής επάρκειας σε επίπεδο οριστικής μελέτης γέφυρας επί της Επ.0.3, στα όρια του οικισμού της Τ.Κ. Νεοχωρακίου.

 3. Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης, έλεγχος στατικής επάρκειας και πρόταση εξασφάλισης λειτουργικής επάρκειας σε επίπεδο οριστικής μελέτης γέφυρας επί της Επ.0.3, στα όρια του οικισμού της Τ.Κ. Μαρίνας.Παρασκευή 18, Μαρτίου, 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ :Τετάρτη 9, Μαρτίου, 2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ
:


ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΦΛΩ Α.Ε. ΟΤΑΠέμπτη 3, Φεβρουαρίου, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ :
Δευτέρα 13, Σεπτεμβρίου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ :

-ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  «Αξιοποίηση υδάτινου δυναμικού του φράγματος παπαδιάς προς άρδευση –ύδρευση των καταντή αυτού περιοχών»


-ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού Σκοπού και εξωτικού Υδραγωγείου»


-ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Χωροταξικός και αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για τα ορυχεία της Βεύης»
Τρίτη 3, Αυγούστου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ :

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΦΛΩ Α.Ε. ΟΤΑ


Παρασκευή 4, Ιουνίου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ :

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ


Τρίτη 1, Ιουνίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ :

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΦΛΩ Α.Ε. ΟΤΑ ΜΕ ΓΕΩΛΟΓΟ Π.Ε.
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΦΛΩ Α.Ε. ΟΤΑ ΜΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Ε.


Τρίτη 13, Απριλίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης τουριστικών εγκαταστάσεων Κούλας Πρεσπών


Τετάρτη 24, Φεβρουαρίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ :

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΦΛΩ Α.Ε. ΟΤΑ ΜΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟ Π.Ε.


Παρασκευή 19, Φεβρουαρίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ :

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΦΛΩ Α.Ε. ΟΤΑ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Π.Ε.


Πέμπτη 04, Φεβρουαρίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ 
 ΤΑΜΠΛΕΤ
Άιτηση Συμμετοχής
Οικονομική Προσφορά
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Πίνακας Συμμόρφωσης Τρίτη 5, Ιανουαρίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ :

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΦΛΩ Α.Ε. ΟΤΑ


Πέμπτη 24, Δεκεμβρίου, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πέμπτη 24, Δεκεμβρίου, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ :

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝ.ΦΛΩ. Α.Ε. ΟΤΑ
Τρίτη 22, Δεκεμβρίου, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ :

1.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

3.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣΤρίτη 2, Δεκεμβρίου, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Άιτηση Συμμετοχής
  Οικονομική ΠροσφοράΤετάρτη 2, Σεπτεμβρίου, 2020 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΟΘΟΝΗΣ
  Οικονομική Προσφορά
  Άιτηση Συμμετοχής
  Πίνακας Συμμόρφωσης
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά