ΠΑΑ 2014-2020 CLLD/LEADERΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ CLLD/LEADER

2η Πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων LEADER/CLLD
Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) LEADER/CLLD», του Μέτρου 19 - Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020, η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ– Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα.

Η συγχρηματοδοτούμενη συνολική δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι και ΕΓΤΑΑ) που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.500.000,00 €, ενώ τα έργα που θα ενταχθούν θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 30/06/2025.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ:            07/06/2023 και ώρα 13:00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ:                30/08/2023 και ώρα 15:00
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 2ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ


3η Τροποποίηση 1ης πρόσκλησης


-3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ)
-Αλλαγές 3ης Τροποποίησης Πρόσκλησης CLLD_LEADER του ΠΑΑ 2014-2020