ΠΑΑ 2014-2020 CLLD/LEADERΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ CLLD/LEADER1η τροποποίηση της με αρ. Πρωτ 396/26-04-2024 απόφασης ένταξης Πράξεων στο Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 στο πλαίσιο της αρ.πρωτ 684/02-06-2023 2ης πρόσκλησης του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. «ΑΝ.ΦΛΩ - Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Ε. -Ο.Τ.Α.»Απόφαση ένταξης πράξεων στο Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 στο πλαίσιο της αρ.πρωτ 684/02-06-2023 2ης πρόσκλησης του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. «ΑΝ.ΦΛΩ - Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Ε. - Ο.Τ.Α.»Η Αναπτυξιακή Φλώρινας  Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα του Μέτρου 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» της ΟΤΔ «ΑΝΦΛΩ», μετά την υπ΄ αριθ. 829/03-04-2024 σύμφωνου γνώμης μεταφοράς πόρων μεταξύ θεματικών κατευθύνσεων της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020, την υπ΄ αριθ. 916/10-04-2024 έγκρισης του αιτήματος  πρόσθετης υπερδέσμευσης ποσού 507.101,90€ της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ και την  υπ΄ αριθ. 07/11-04-2024 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER δημοσιοποιεί τον Τελικό πίνακα κατάταξης των υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης.
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α  στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα του Μέτρου 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενστάσεων και   της υπ΄ αριθ. 261/01-02-2024 έγκρισης  αιτήματος υπερδέσμευσης ποσού 250.000€ της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ και την υπ΄ αριθ. 04/08-02-2024 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER δημοσιοποιεί τον

Οριστικό πίνακα κατάταξης των υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης.Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του υπομέτρου 19.2 του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της  Αναπτυξιακής Φλωρινας  Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α. και της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης από την ΟΤΔ, κοινοποιείται ο

Πίνακας Προσωρινών Αποτελεσμάτων , ο οποίος θα οριστικοποιηθεί μετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών (ενστάσεων) και την οριστικοποίηση της βαθμολογικής ακολουθίας των δυνητικών δικαιούχων.


Η περίοδος για την υποβολή  ενστάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους θα πρέπει να υποβληθεί  στο  πληροφοριακό σύστημα  εως τις 23/01/2024 και ωρα 14:00 

2η Πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων LEADER/CLLD
Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) LEADER/CLLD», του Μέτρου 19 - Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020, η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ– Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα.

Η συγχρηματοδοτούμενη συνολική δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι και ΕΓΤΑΑ) που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.500.000,00 €, ενώ τα έργα που θα ενταχθούν θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 30/06/2025.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ:            07/06/2023 και ώρα 13:00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ:                30/08/2023 και ώρα 15:00
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 2ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ


3η Τροποποίηση 1ης πρόσκλησης


-3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ)
-Αλλαγές 3ης Τροποποίησης Πρόσκλησης CLLD_LEADER του ΠΑΑ 2014-2020